Lege nr. 122 din 16/10/1996

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 262 din 25/10/1996

privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor

 

 

Încărcare text...

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.   Art. 1. - (1) Casele de ajutor reciproc ale salariaților, denumite prescurtat C.A.R., sunt asociații fără scop lucrativ, organizate pe baza liberului consimțământ al salariaților, în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor lor.

   (2) Obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariaților îl constituie, în exclusivitate, întrajutoarea acestora, prin acordarea de împrumuturi cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare.

   Art. 2. - (1) Casele de ajutor reciproc se pot înființa de către salariați, indiferent de locul de muncă, în unitățile în care aceștia își desfășoară activitatea sau la nivel teritorial, prin asociere.

   (2) Actul constitutiv și statutul casei de ajutor reciproc a salariaților se depun, împreună cu cererea pentru dobândirea personalității juridice, la judecătoria în a cărei rază teritorială aceasta își are sediul.

   Art. 3. - Casele de ajutor reciproc ale salariaților se constituie și funcționează ca persoane juridice, în condițiile Legii nr. 21/1924.

   Art. 4. - Modul de asociere, de organizare și funcționare a caselor de ajutor reciproc ale salariaților se stabilește prin statutele proprii.

   Art. 5. - Actele și operațiunile caselor de ajutor reciproc ale salariaților, făcute în legătură cu obiectul de activitate al acestora, sunt scutite de orice impozite și taxe.

   Art. 6. - În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, casele de ajutor reciproc ale salariaților, care funcționează în baza Decretului nr. 358/1949, vor pune de acord statutele proprii cu prevederile legale, înregistrându-se la judecătoria în a cărei rază teritorială își au sediul.

   Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 358/1949 privind organizarea caselor de ajutor reciproc pe lângă sindicate, precum și orice alte dispoziții contrare.    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.    p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CONSTANTIN DAN VASILIU    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE    București, 16 octombrie 1996.

    Nr. 122.