Lege nr. 135 din 11/04/2003

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 17/04/2003

pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996

privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor

 

Încărcare text...

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.   Art. I. - Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 octombrie 1996, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. Titlul legii va avea următorul cuprins:    "LEGE
privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale
salariaților și al uniunilor acestora"   2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

    "Art. 1. - (1) Casele de ajutor reciproc ale salariaților sunt asociații fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimțământ al salariaților, în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor lor.

    (2) Casele de ajutor reciproc ale salariaților, constituite potrivit alin. (1), se asociază în uniuni teritoriale afiliate la Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România, denumită în continuare Uniunea Națională, în scopul reprezentării la nivel național și internațional.

    (3) Casele de ajutor reciproc ale salariaților au obligația de a prezenta anual situațiile financiare uniunilor teritoriale județene, Uniunii Naționale, precum și direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

    (4) Uniunea Națională primește, verifică și centralizează situațiile financiare anuale ale caselor de ajutor reciproc ale salariaților și ale uniunilor teritoriale ale acestora, în vederea depunerii la Ministerul Finanțelor Publice."

   3. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

    "Art. 11. - (1) Obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariaților îl constituie atragerea de depuneri, sub formă de economii, și acordarea de împrumuturi cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare.

    (2) Uniunea Națională, precum și uniunile constituite la nivel teritorial urmăresc asigurarea stabilității financiare a caselor de ajutor reciproc ale salariaților și prestează servicii adaptate specificului activității acestora.

    (3) Casele de ajutor reciproc ale salariaților acordă împrumuturi numai membrilor lor, pe baza unor contracte de împrumut în formă scrisă, din care să rezulte clar toți termenii și condițiile de acordare prevăzute în statut. Contractele de împrumut sunt titluri executorii.

    (4) Prin dispozițiile statutare casele de ajutor reciproc ale salariaților trebuie să se asigure că fondurile lor, rezervele și lichiditățile sunt suficiente pentru a asigura echilibrul structurii financiare și aplicarea regulilor de previziune și de risc în acordarea împrumuturilor."

   4. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

    "Art. 2. - (1) Casele de ajutor reciproc ale salariaților se pot înființa de către salariați sau alte persoane care obțin venituri de natură salarială, prin asociere, în unitățile în care aceștia își desfășoară activitatea sau la nivel teritorial."

   5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

    "Art. 3. - Casele de ajutor reciproc ale salariaților și uniunile acestora se constituie, se organizează și funcționează ca persoane juridice potrivit dispozițiilor prezentei legi, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare."

   6. După articolul 4 se introduce articolul 41 cu următorul cuprins:

    "Art. 41. - (1) Uniunea Națională și uniunile teritoriale supraveghează activitatea caselor de ajutor reciproc ale salariaților.

    (2) Uniunea Națională controlează activitatea uniunilor teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariaților.

    (3) Uniunea Națională poate iniția procedura de dizolvare a caselor de ajutor reciproc ale salariaților sau a uniunilor teritoriale, în condițiile legii."

   Art. II. - Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 octombrie 1996, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

 

    PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

 

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

 

    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

 

    București, 11 aprilie 2003.

    Nr. 135.