Norma nr. 3 din 20/04/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 03/05/2006

privind Registrul general, Registrul special și Registrul de evidență

 

Încărcare text...

    Având în vedere dispozițiile art. 25, 30, 31 și 33 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

    în temeiul art. 72 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,    Banca Națională a României emite prezenta normă.   CAPITOLUL I
 
Dispoziții generale   Art. 1. - (1) Instituțiile financiare nebancare, persoane juridice române, și sucursalele din România ale instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, denumite în continuare instituții financiare nebancare, altele decât casele de ajutor reciproc și casele de amanet, care îndeplinesc cerințele generale prevăzute de titlul I din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, denumită în continuare ordonanță, și de reglementările emise în aplicarea acesteia se înscriu în Registrul general.

   (2) Instituțiile financiare nebancare prevăzute la alin. (1), care îndeplinesc criteriile de înregistrare în Registrul special prevăzute de ordonanță și de reglementările emise în aplicarea acesteia, se înscriu în Registrul special, conform reglementărilor emise de Banca Națională a României, rămânând totodată înregistrate și în Registrul general.

   (3) Casele de ajutor reciproc și casele de amanet care îndeplinesc cerințele aplicabile acestora, prevăzute de ordonanță și de reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia, se înscriu în Registrul de evidență.

   Art. 2. - (1) Registrul general, Registrul special și Registrul de evidență se țin de către Banca Națională a României și vor fi permanent accesibile publicului la sediul central al Băncii Naționale a României - Direcția secretariat și la sucursalele acesteia, precum și pe site-ul Internet al Băncii Naționale a României.

   (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), casele de ajutor reciproc aparținând sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională vor fi înscrise în Registrul de evidență, dar datele de identificare a acestora nu vor fi accesibile publicului.

   Art. 3. - (1) Registrul general, Registrul special și Registrul de evidență sunt împărțite în două părți, astfel:

   a) partea I, care cuprinde instituțiile financiare nebancare în ordinea cronologică a obținerii documentului emis de Banca Națională a României ce atestă înscrierea în registre;

   b) partea a II-a, care cuprinde, în ordine cronologică, instituțiile financiare nebancare a căror înregistrare a fost radiată.

   (2) Fiecare parte din Registrul general și din Registrul special este împărțită în secțiuni, pe categorii de activități de creditare, astfel:

   a) credite de consum;

   b) credite ipotecare și/sau imobiliare;

   c) microcreditare;

   d) finanțarea tranzacțiilor comerciale;

   e) factoring;

   f) scontare;

   g) forfetare;

   h) leasing financiar;

   i) emitere de garanții și asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului;

   j) alte forme de finanțare de natura creditului;

   k) activități multiple de creditare.

   (3) Fiecare parte din Registrul de evidență este împărțită în secțiuni, astfel:

   a) case de ajutor reciproc aparținând sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională;

   b) case de ajutor reciproc, altele decât cele prevăzute la lit. a);

   c) case de amanet.

   Art. 4. - (1) Fiecare secțiune din Registrul general cuprinde următoarele rubrici:

   a) numărul de înregistrare și data înscrierii în Registrul general;

   b) denumirea instituției financiare nebancare, astfel cum rezultă din certificatul eliberat de registrul comerțului;

   c) adresa sediului social;

   d) numărul de ordine în registrul comerțului;

   e) codul unic de înregistrare;

   f) data radierii din Registrul general (pentru partea a II-a din Registrul general);

   g) observații.

   (2) Rubrica "observații" va cuprinde mențiuni despre situațiile prevăzute la art. 52 alin. (2) lit. e) din ordonanță, precum și orice fel de informații care, fără a fi limitative, se referă la modificarea situației juridice a entităților respective sau a elementelor de identificare a acestora.

   (3) Secțiunea activități multiple de creditare va conține, pe lângă rubricile menționate la alin. (1), și rubrica activități de creditare desfășurate.

   Art. 5. - (1) Fiecare secțiune din Registrul special cuprinde următoarele rubrici:

   a) numărul de înregistrare și data înscrierii în Registrul special;

   b) denumirea instituției financiare nebancare, astfel cum rezultă din certificatul eliberat de registrul comerțului;

   c) data radierii din Registrul special (pentru partea a II-a din Registrul special);

   d) observații;

   e) numărul și data înscrierii în Registrul general.

   (2) Rubrica "observații" va cuprinde mențiuni despre situațiile prevăzute la art. 52 alin. (2) lit. e) din ordonanță, precum și orice fel de informații care, fără a fi limitative, se referă la modificarea situației juridice a entităților respective sau a elementelor de identificare a acestora.

   (3) Secțiunea activități multiple de creditare va conține, pe lângă rubricile menționate la alin. (1), și rubrica activități de creditare desfășurate.

   (4) Instituțiile financiare nebancare radiate din Registrul special vor fi automat radiate și din Registrul general.

   Art. 6. - (1) Fiecare secțiune din Registrul de evidență cuprinde următoarele rubrici:

   a) numărul de înregistrare și data înscrierii în Registrul de evidență;

   b) denumirea instituției financiare nebancare, astfel cum rezultă din certificatul eliberat de registrul comerțului, respectiv de judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul solicitantul;

   c) adresa sediului social;

   d) numărul de ordine în registrul comerțului/numărul de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor/numărul de înregistrare în registre speciale înființate conform legii;

   e) codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală;

   f) data radierii din Registrul de evidență (pentru partea a II-a din Registrul de evidență);

   g) observații.

   (2) Rubrica "observații" va cuprinde mențiuni despre situațiile prevăzute la art. 52 alin. (2) lit. e) din ordonanță, precum și orice fel de informații care, fără a fi limitative, se referă la modificarea situației juridice a entităților respective sau a elementelor de identificare a acestora.

   Art. 7. - (1) Numărul de înregistrare al instituțiilor financiare nebancare în Registrul general va avea următoarea structură alfanumerică:

   a) pentru instituțiile financiare nebancare, persoane juridice române: RG-PJR, codul statistic al județului în care își are sediul social instituția financiară nebancară, numărul de ordine în Registrul general;

   b) pentru sucursalele din România ale instituțiilor financiare nebancare străine: RG-PJS, codul statistic al județului în care își are sediul sucursala, numărul de ordine în Registrul general.

   (2) Numărul de înregistrare al instituțiilor financiare nebancare în Registrul special va avea următoarea structură alfanumerică:

   a) pentru instituțiile financiare nebancare, persoane juridice române: RS-PJR, codul statistic al județului în care își are sediul social instituția financiară nebancară, numărul de ordine în Registrul special;

   b) pentru sucursalele din România ale instituțiilor financiare nebancare străine: RS-PJS, codul statistic al județului în care își are sediul sucursala, numărul de ordine în Registrul special.

   (3) Numărul de înregistrare al instituțiilor financiare nebancare în Registrul de evidență va avea următoarea structură alfanumerică:

   a) pentru instituțiile financiare nebancare, persoane juridice române: RE-PJR, codul statistic al județului în care își are sediul social instituția financiară nebancară, numărul de ordine în Registrul de evidență;

   b) pentru sucursalele din România ale instituțiilor financiare nebancare străine: RE-PJS, codul statistic al județului în care își are sediul sucursala, numărul de ordine în Registrul de evidență.

   (4) Numărul de ordine al instituțiilor financiare nebancare, indiferent de registrul în care sunt înscrise, va fi format din caractere numerice.

   (5) În toate actele oficiale instituțiile financiare nebancare trebuie să precizeze și numărul de înregistrare în registru. Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special vor preciza atât numărul de înregistrare în Registrul general, cât și numărul de înregistrare în Registrul special.   CAPITOLUL II
 
Dispoziții tranzitorii   Art. 8. - Instituțiile financiare nebancare în funcțiune la data intrării în vigoare a ordonanței și care la data înscrierii în Registrul general îndeplinesc criteriile de înregistrare în Registrul special, prevăzute de ordonanță și de normele emise în aplicarea acesteia, vor fi înscrise în Registrul special de către Direcția reglementare și autorizare, conform reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea ordonanței.

   Art. 9. - Casele de amanet și casele de ajutor reciproc în funcțiune la data intrării în vigoare a ordonanței vor fi înregistrate în Registrul de evidență de către Direcția reglementare și autorizare, numai dacă îndeplinesc formalitățile de luare în evidență conform ordonanței și reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia.   CAPITOLUL III
 
Dispoziții finale   Art. 10. - (1) Direcția reglementare și autorizare va efectua înscrierea instituțiilor financiare nebancare în Registrul general sau în Registrul de evidență în urma notificării efectuate de către acestea în conformitate cu prevederile ordonanței și ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia.

   (2) Direcția reglementare și autorizare va efectua înscrierea instituțiilor financiare nebancare în Registrul special în urma comunicării efectuate de Direcția supraveghere.

   (3) Comunicarea prevăzută la alin. (2) va conține, pe lângă datele de identificare a instituției financiare nebancare, și data cu care se va efectua înscrierea în Registrul special.

   Art. 11. - Banca Națională a României, prin Direcția reglementare și autorizare, va transmite instituțiilor financiare nebancare documentul care atestă înscrierea acestora în Registrul general, Registrul special sau Registrul de evidență.

   Art. 12. - (1) Actualizarea datelor înscrise în Registrul general și Registrul special se va efectua de către Direcția reglementare și autorizare în urma comunicărilor efectuate de Direcția supraveghere.

   (2) Actualizarea datelor înscrise în Registrul de evidență se va efectua de către Direcția reglementare și autorizare în urma comunicărilor efectuate de fiecare instituție financiară nebancară în parte, în conformitate cu reglementările emise de Banca Națională a României.Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu    București, 20 aprilie 2006.

    Nr. 3.