Ordonanta de urgenta nr. 74 din 28/08/2003

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 03/09/2003

pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996

privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora

 

Încărcare text...

    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.   Art. I. - Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. Alineatele (1) și (2) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

    "Art. 1. - (1) Casele de ajutor reciproc ale salariaților sunt asociații fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimțământ al salariaților, în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor lor. Membrii unei case de ajutor reciproc a salariaților pot fi numai persoane fizice salariate. Casele de ajutor reciproc ale salariaților își desfășoară activitatea exclusiv cu membrii acestora.

    (2) Casele de ajutor reciproc ale salariaților, constituite potrivit alin. (1), se pot asocia în uniuni teritoriale afiliate la Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România, denumită în continuare Uniunea Națională, în scopul reprezentării la nivel național și internațional. Casele de ajutor reciproc nu pot fi afiliate în același timp la două sau mai multe uniuni teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariaților."

   2. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

    "Art. 11. - (1) Obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariaților îl constituie acordarea către membrii săi de împrumuturi cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare."

   3. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:

    "Art. 12. - (1) Fondul utilizat de casa de ajutor reciproc pentru acordarea de împrumuturi membrilor săi este constituit din fondul social format din: cotizațiile lunare ale membrilor, la care se pot adăuga taxele de înscriere, dobânzile primite pentru disponibilul din contul curent deschis la bănci sau alte instituții financiare de credit, dobânzile primite pentru împrumuturile acordate, donațiile, sponsorizările sau alte asemenea surse prevăzute de legislația în vigoare.

    (2) Casele de ajutor reciproc nu pot atrage depozite de orice natură sau fonduri rambursabile, altele decât cele prevăzute la alin. (1)."

   4. După alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

    "(11) Casele de ajutor reciproc ale salariaților organizate la nivel teritorial își desfășoară activitatea pe o rază teritorială de operare proprie, stabilită prin actul constitutiv și statut. Raza teritorială de operare a unei case de ajutor reciproc reprezintă spațiul geografic în care casa de ajutor reciproc își desfășoară activitatea. Raza teritorială de operare a unei case de ajutor reciproc organizată la nivel teritorial poate cuprinde o arie determinată din cadrul unui oraș, neputând exceda spațiului geografic al acestuia, ori poate cuprinde unul sau mai multe sate și/sau comune limitrofe din raza unui județ. Razele teritoriale de operare ale caselor de ajutor reciproc nu se pot întrepătrunde."

   Art. II. - Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia din urmă prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.    PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

   

Contrasemnează:

 
 
                                                   ───────────────

 
 
                                            Ministrul finanțelor publice,

 
 
                                               Mihai Nicolae Tănăsescu

 
 
                                      Guvernatorul Băncii Naționale a României,

 
 
                                                    Mugur Isărescu

 
 
                                            Ministrul integrării europene,

 
 

                                                Hildegard Carola Puwak

 

    București, 28 august 2003.

    Nr. 74.