Ordin nr. 3 din 17/07/2006
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 26/07/2006

pentru aprobarea modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor financiare nebancare

 

   Având în vedere prevederile art. 18 și 47 din titlul I - Dispoziții privind activitatea de creditare desfășurată de instituții financiare nebancare al părții I din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006,

   în temeiul prevederilor art. 72 din titlul I al părții I din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006, și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,   Banca Națională a României emite prezentul ordin.   Art. 1. - Se aprobă și se dispune aplicarea modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor financiare nebancare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. 2. - Modelele situațiilor financiare periodice și normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, prevăzute la art. (1), se aplică începând cu trimestrul al III-lea al anului 2006 instituțiilor financiare nebancare persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare nebancare persoane juridice străine, înscrise în Registrul general, denumite în continuare instituții financiare nebancare.

   Art. 3. -

(1) Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-șefi, orice alte persoane care au obligația gestionării patrimoniului instituțiilor financiare nebancare răspund, potrivit legii, pentru însușirea și aplicarea corectă a acestor reglementări.

   (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) răspund pentru:

   a) adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile;

   b) adaptarea evidențelor tehnico-operative la cerințele privind întocmirea situațiilor financiare periodice;

   c) exactitatea și realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în aceste situații.

   Art. 4. - Situațiile financiare periodice ale instituțiilor financiare nebancare se întocmesc trimestrial și se depun la Banca Națională a României - Direcția supraveghere la termenele și în forma stabilite prin normele metodologice privind întocmirea și utilizarea situațiilor financiare periodice ce fac obiectul aprobării prin prezentul ordin.

   Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor și a sancțiunilor prevăzute de titlul I al părții I din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006.   Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu   București, 17 iulie 2006.

   Nr. 3.   ANEXĂ
 

   MODELELE SITUAȚIILOR FINANCIARE PERIODICE ȘI NORMELE METODOLOGICE
privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile
instituțiilor financiare nebancare   I. Întocmirea situațiilor financiare periodice

   1. Prezentarea situațiilor financiare periodice este standardizată, iar informațiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii și pe coloane.

   În antetul situațiilor figurează următoarele informații:

   a) datele de identificare a instituției financiare nebancare (denumirea, adresa, numărul de înregistrare la registrul comerțului, codul unic de înregistrare);

   b) termenul pentru care se întocmesc situațiile;

   c) numărul filei (o situație poate avea una sau mai multe file);

   d) zona geografică de activitate a instituției financiare nebancare, respectiv activitatea desfășurată pe teritoriul național ("N"), activitatea desfășurată în străinătate ("S") și activitatea globală ("G");

   e) moneda în care sunt întocmite situațiile. Situațiile se întocmesc în RON:

   e1) - indicativul "Lei" din formular arată că situația este întocmită pentru operațiunile în lei;

   e2) - indicativul "Devize" din formular semnifică faptul că situația se referă la operațiunile în devize, în contravaloare lei, după conversia în lei a sumelor exprimate în toate celelalte unități monetare.

   II. Semnarea, verificarea și depunerea situațiilor financiare periodice

   2. Situațiile financiare periodice vor fi semnate de administratorul instituției financiare nebancare sau de conducătorul instituției financiare nebancare și de conducătorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de către înlocuitorii lor de drept.

   3. Conducătorul compartimentului financiar-contabil are obligația să verifice respectarea reglementărilor în materie în vigoare, precum și a prevederilor din prezentele norme metodologice, să asigure respectarea corelațiilor în cadrul fiecărui formular și între indicatorii din formulare, urmărind realitatea datelor ce se raportează prin situațiile financiare periodice.

   4. Instituțiile financiare nebancare vor depune la Banca Națională a României, într-un exemplar, următoarele situații financiare periodice:

   a) Elemente bilanțiere și extrabilanțiere (angajamente) mod. 1;

   b) Elemente de venituri și cheltuieli - mod. 2;

   c) Indicatori de activitate - date informative - mod. 3;

   d) Indicatori privind criteriile de înscriere în Registrul special - mod. 4.

   5.

a) Situațiile financiare periodice se întocmesc și se prezintă atât în formă letrică (pe suport hârtie), cât și pe suport magnetic (dischete HD-1, 44 Mb.).

   Banca Națională a României va publica pe site-ul propriu fișierele cuprinzând modelele tuturor formularelor ce trebuie completate și care constituie baza pentru obținerea, prin listare, a formei letrice a acestora. Modificarea, în orice fel, a structurii fișierelor este interzisă.

   b) Situațiile financiare periodice depuse la Banca Națională a României vor fi însoțite de o copie de pe balanța de verificare a conturilor sintetice semnată de conducătorul instituției financiare nebancare și de conducătorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de către reprezentanții legali ai acestora.

   c) În adresa de înaintare a situațiilor financiare periodice către Banca Națională a României, semnată de conducătorul instituției financiare nebancare și de către cel al compartimentului financiar-contabil, se va preciza că toate formularele de pe suport hârtie sunt identice cu cele de pe suport magnetic.

   6. Instituțiile financiare nebancare care nu au desfășurat activitate de la data înființării și până la data pentru care se întocmește raportarea nu elaborează situații financiare periodice pentru perioadele în cauză, urmând să depună la Banca Națională a României o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte acest lucru și care să cuprindă următoarele date de identificare a instituției financiare nebancare:

   a) denumirea completă (conform certificatului de înregistrare eliberat de Registrul comerțului);

   b) adresa sediului și numărul de telefon al conducătorului instituției financiare nebancare;

   c) numărul de înregistrare la registrul comerțului;

   d) codul unic de înregistrare;

   e) capitalul social.

   III. Termenul pentru depunerea situațiilor financiare periodice

   7. Situațiile financiare periodice întocmite de instituțiile financiare nebancare și declarațiile instituțiilor financiare nebancare care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la sfârșitul perioadei de raportare se vor transmite în termen de cel mult 25 de zile calendaristice de la sfârșitul trimestrului pentru care se face raportarea.

   În cazul în care ultima zi a termenului de depunere a situațiilor financiare este o zi nelucrătoare, acestea se vor transmite cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.

   În completarea modelelor situațiilor financiare periodice se vor avea în vedere prevederile Ordinului Băncii Naționale a României nr. 2/2006 privind modul de organizare și conducere a contabilității și întocmirea situațiilor financiare de către instituțiile financiare nebancare.   ELEMENTE BILANȚIERE ȘI EXTRABILANȚIERE   - mod. 1 -   Prezentare

   Situația - mod. 1 este o raportare comună tuturor instituțiilor financiare nebancare, care prezintă activitatea desfășurată de acestea pe categorii de operațiuni.   Conținut

   -fila 01 cuprinde elemente bilanțiere de activ;

   -fila 02 cuprinde elemente bilanțiere de pasiv;

   -fila 03 cuprinde elemente extrabilanțiere - angajamente.

   Precizări pentru completarea formularului pe rânduri:

   Fila 01 - Elemente bilanțiere de activ

   Rândul 3 "Credite curente" se completează cu valoarea creditelor care se derulează potrivit graficelor de rambursare.

   Rândul 14 "Credite restante și îndoielnice/litigiu" se completează cu valoarea creditelor nerambursate la scadență (credite care au cel puțin o zi întârziere față de data scadentă) și a celor aflate în litigiu.

   Rândul 25 "Creanțe atașate aferente creditelor curente" se completează cu valoarea dobânzilor de primit calculate și neajunse la scadență, aferente creditelor curente.

   Rândul 36 "Dobânzi restante și îndoielnice/litigiu" se completează cu valoarea dobânzilor neîncasate la scadență și a celor aflate în litigiu.

   Rândul 47 "Creanțe atașate aferente creditelor și dobânzilor restante și îndoielnice/litigiu" se completează cu valoarea dobânzilor de primit calculate și neajunse la scadență, aferente creditelor și/sau dobânzilor restante și în litigiu.

   Rândul 61 "Alte plasamente, cu detalierea sumelor pe tipuri de plasamente" se completează cu valoarea totală a altor plasamente, care nu sunt de natura conturilor curente și depozitelor constituite la instituțiile de credite, cu detalierea sumelor pe tipuri de plasamente (de exemplu: titluri de participare, titluri de plasament etc.).

   Rândul 62 "Debitori diverși" se completează cu valoarea altor creanțe, care nu sunt de natura creditelor și elementelor prevăzute la rd. 59-61.

   Rândurile 60-61 vor fi completate cu valoarea plasamentelor, fără a se include și dobânda aferentă acestora.

   Fila 02 - Elemente bilanțiere de pasiv

   Rândul 75 "Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare" se completează de instituțiile financiare nebancare, altele decât societățile de credit ipotecar.

   Rândul 83 "Împrumuturi primite de la clientela financiară" și rândul 87 "Valori date în pensiune" se completează numai de societățile de credit ipotecar.

   Rândul 85 "Împrumuturi primite de la entitățile afiliate", rândul 86 "Împrumuturi primite de la entitățile de care instituția este legată în virtutea intereselor de participare" și rândul 88 "Împrumuturi primite de la acționari" se completează de instituțiile financiare nebancare, altele decât societățile de credit ipotecar.

   Rândul 91 "Creditori diverși" se completează cu valoarea altor datorii decât elementele prevăzute la rd. 82-89.

   Fila 03 - Elemente extrabilanțiere

   Rândul 93 "Angajamente asumate" se completează cu valoarea angajamentelor acordate în favoarea altor terți, evidențiate în conturi extrabilanțiere.

   Rândul 96 "Angajamente primite" se completează cu valoarea angajamentelor primite din partea altor terți, evidențiate în conturi extrabilanțiere.

   Situația - mod. 1 prezintă, pe coloane, soldul operațiunilor realizate în lei și contravaloarea în lei a operațiunilor efectuate în devize, separate după cum aceste operațiuni au fost efectuate de persoane fizice sau juridice.

   Coloana "Amortizări și provizioane" din fila 01 este rezervată înregistrării provizioanelor pentru depreciere și înregistrării amortizărilor, care se deduc din valoarea brută a elementelor la care se calculează. Pentru posturile din această categorie, coloana "Total" înregistrează sumele nete obținute după deducerea provizioanelor și amortizărilor.

   Reguli de raportare

   Instituțiile financiare nebancare persoane juridice române întocmesc:

   1. o situație - mod. 1 - la nivelul teritoriului național "N" (sediu social, sucursale și alte sedii secundare aflate în România);

   2. o situație - mod. 1 - pentru fiecare subunitate din străinătate a instituției financiare nebancare "S", dacă este cazul (sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate);

   3. o situație - mod. 1 - la nivelul global al instituției financiare nebancare "G", în cazul în care s-a completat situația de la pct. 2 (ansamblul teritoriului național și toate subunitățile din străinătate ale instituției financiare nebancare).

   Sucursalele din România ale instituțiilor financiare nebancare persoane juridice străine întocmesc formularul la nivelul teritoriului național în care sucursala își desfășoară activitatea "N" (sucursala și sediile secundare subordonate acesteia).
   ELEMENTE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
- mod. 2 -   Prezentare

   Situația - mod. 2 este o raportare comună tuturor instituțiilor financiare nebancare, care prezintă principalele categorii de venituri și cheltuieli legate de activitatea instituțiilor financiare nebancare.

   Conținut

   Datele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli, respectiv din rulajele creditoare ale conturilor de venituri, cumulate de la începutul anului.

   Pentru completarea formularului pe rânduri, se fac următoarele precizări:

   Venituri

   Rândul 3 "Dobânzi" se completează cu valoarea veniturilor din dobânzile de primit la creditele acordate (curente, restante, îndoielnice/litigiu) și la dobânzile aferente respectivelor credite.

   Rândul 14 "Comisioane și asimilate" se completează cu valoarea comisioanelor și a altor taxe aferente activității de creditare (inclusiv cele aferente angajamentelor acordate, evidențiate în conturi extrabilanțiere).

   Rândul 15 "Venituri din activități auxiliare și conexe" se completează cu valoarea veniturilor din aceste activități, realizate de instituțiile financiare nebancare potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006.

   Rândul 16 "Alte venituri" se completează cu valoarea veniturilor obținute din celelalte activități, altele decât cele prevăzute la rd. 2 și 15.

   Cheltuieli

   Rândul 19 "Dobânzi" se completează cu valoarea cheltuielilor cu dobânzile aferente surselor împrumutate, înscrise la rândurile 82-89 din mod. 1.

   Rândul 20 "Comisioane și asimilate" se completează cu valoarea cheltuielilor cu comisioanele și alte taxe aferente surselor împrumutate, înscrise la rândurile 82-89 din mod. 1 (inclusiv cele aferente angajamentelor primite, evidențiate în conturi extrabilanțiere).

   Rândul 22 "Pierderi din creanțe neacoperite cu provizioane" se completează numai de societățile de credit ipotecar, cu valoarea creanțelor de natura creditelor, devenite pierderi definitive, pentru care nu s-au constituit provizioane.

   Rândul 23 "Pierderi din creanțe" se completează de instituțiile financiare nebancare, altele decât societățile de credit ipotecar, cu valoarea pierderilor aferente creanțelor de natura creditelor.

   Rândul 35 "Cheltuieli aferente activităților auxiliare și conexe" se completează cu valoarea cheltuielilor din aceste activități, realizate de instituțiile financiare nebancare potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006.

   Reguli de raportare

   Instituțiile financiare nebancare persoane juridice române întocmesc:

   1. o situație - mod. 2 - la nivelul teritoriului național "N" (sediu social, sucursale și alte sedii secundare aflate în România);

   2. o situație - mod. 2 - pentru fiecare subunitate din străinătate a instituției financiare nebancare "S", dacă este cazul (sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate);

   3. o situație - mod. 2 - la nivelul global al instituției financiare nebancare "G", în cazul în care s-a completat situația de la pct. 2 (ansamblul teritoriului național și toate subunitățile din străinătate ale instituției financiare nebancare).

   Sucursalele din România ale instituțiilor financiare nebancare persoane juridice străine întocmesc formularul la nivelul teritoriului național în care sucursala își desfășoară activitatea "N" (sucursala și sediile secundare subordonate acesteia).   INDICATORI DE ACTIVITATE
- date informative -
- mod. 3 -   Prezentare

   Rândul 1 "Număr salariați" se completează cu numărul salariaților existenți la finele perioadei pentru care se întocmește situația - mod. 3.

   Rândul 2 "Salarii brute" cuprinde salarii brute, sporuri, indemnizații, sume plătite sub formă de indexare sau compensare, premii, avantaje în natură acordate salariaților.

   Rândul 3 "Salariu mediu net": calculat ca medie a salariilor nete acordate salariaților.

   Rândul 4 "Rețea comercială" cuprinde numărul de subunități teritoriale în funcțiune (sucursale, agenții, puncte de lucru).

   Rândul 8 "Numărul contractelor încheiate": numărul contractelor aflate în derulare la sfârșitul perioadei de raportare.

   Reguli de raportare

   Instituțiile financiare nebancare persoane juridice române întocmesc:

   1. o situație - mod. 3 - la nivelul teritoriului național "N" (sediu social, sucursale și alte sedii secundare aflate în România);

   2. o situație - mod. 3 - pentru fiecare subunitate din străinătate a instituției financiare nebancare "S", dacă este cazul (sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate);

   3. o situație - mod. 3 - la nivelul global al instituției financiare nebancare "G", în cazul în care s-a completat situația de la pct. 2 (ansamblul teritoriului național și toate subunitățile din străinătate ale instituției financiare nebancare).

   Sucursalele din România ale instituțiilor financiare nebancare persoane juridice străine întocmesc formularul la nivelul teritoriului național în care sucursala își desfășoară activitatea "N" (sucursala și sediile secundare subordonate acesteia).   INDICATORI
privind criteriile de înscriere în Registrul special
- mod. 4 -   Prezentare

   Situația - mod. 4 este o raportare comună tuturor instituțiilor financiare nebancare, care prezintă nivelul indicatorilor de evaluare a îndeplinirii criteriilor pentru înscrierea în Registrul special.

   Reguli de raportare

   Instituțiile financiare nebancare persoane juridice române întocmesc situația - mod 4 la nivelul global al instituției financiare nebancare "G" (ansamblul teritoriului național și toate subunitățile din străinătate ale instituției financiare nebancare).

   Sucursalele din România ale instituțiilor financiare nebancare persoane juridice străine întocmesc formularul la nivelul teritoriului național în care sucursala își desfășoară activitatea "N" (sucursala și sediile secundare subordonate acesteia).
   INDICATORI
de analiză a activității
- mod. 5 -   Prezentare

   Situația - mod. 5 este o raportare de evaluare a activității instituțiilor financiare nebancare, destinată luării de decizii de către conducerea societății, în scopul monitorizării activității proprii.

   Conținut

   Sunt prezentați indicatori privind capitalul propriu, indicatori de apreciere a calității activelor și indicatori de apreciere a profitabilității.

   Reguli de raportare

   Instituțiile financiare nebancare vor transmite acest formular doar la cererea Băncii Naționale a României.   CONTROLUL SITUAȚIILOR FINANCIARE PERIODICE*)

   ___________

   *)Controlul situațiilor financiare periodice este reprodus în facsimil.
   1. CONTROLUL SITUAȚIEI - mod. 1   1.1. Controlul orizontal

   Pentru fiecare linie din situația mod. 1 se face controlul orizontal: adică se controlează ca totalul coloanei 6 să fie egal cu suma coloanelor de la 2 la 5 pentru Fila 01 (activ) și ca totalul coloanei 5 să fie egal cu suma coloanelor de la 1 la 4 pentru Filele 02 și 03 (pasiv și conturile în afara bilanțului).

   1.2. Controlul vertical

   Fila 01

   rd. 2 = rd. 3 + rd. 14 + rd. 25 + rd. 36+ rd. 47

   rd. 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13

   rd. 14 = rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22 + rd. 23 + rd. 24

   rd. 25 = rd. 26 + rd. 27 + rd. 28 + rd. 29 + rd. 30 + rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35

   rd. 36 = rd. 37 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46

   rd. 47 = rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51 + rd. 52 + rd. 53 + rd. 54 + rd. 55 + rd. 56 + rd. 57

   rd. 58 = rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 64

   rd. 64 = rd. 65 + rd. 66   Fila 02

   rd. 68 = rd. 69 + rd. 70 + rd. 71 + rd. 72 + rd. 73 + rd. 74 + rd. 75 + rd. 76 - rd. 77 ± rd. 78 ± rd. 79 - rd. 80

   rd. 81 = rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86 + rd. 87 + rd. 88 + rd. 89

   rd. 90 = rd. 91 + rd. 92   Fila 03

   rd. 93 = rd. 94 + rd. 95

   rd. 96 = rd. 97 + rd. 98

   1.3. Control între totalul sumelor în interiorul situației

   Se va verifica ca totalul activului (rd. 1, col. 6, Fila 01) să fie egal cu totalul pasivului (rd. 67, col. 5, Fila 02). Nu este permisă nicio abatere.   2. CONTROLUL SITUAȚIEI - mod. 2   rd. 1 = rd. 2 + rd. 15 + rd. 16

   rd. 2 = rd. 3 + rd. 14

   rd. 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13

   rd. 17 = rd. 18 + rd. 21 + rd. 35 + rd. 36

   rd. 18 = rd. 19 + rd. 20

   rd. 21 = rd. 22 + rd. 23 + rd. 24

   rd. 24 = rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28 + rd. 29 + rd. 30 + rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34

   rd. 37 = rd. 1 - rd. 17

   rd. 39 = rd. 37 - rd. 38   3. CONTROLUL SITUAȚIEI - mod. 3   rd. 5 = rd. 6 + rd. 7

   rd. 8 = rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19   4. CONTROLUL SITUAȚIEI - mod. 4   rd. 1 = rd. 2 + rd. 3

   rd. 4 = rd. 5 + rd. 6   5. CORELAȚII ÎNTRE SITUAȚIA - mod. 1 ȘI SITUAȚIA - mod. 2   rd. 79 din Fila 02 din SITUAȚIA - mod. 1 = rd. 39 din SITUAȚIA - mod. 2   6. CORELAȚII ÎNTRE SITUAȚIA - mod. 1 ȘI SITUAȚIA - mod. 4   rd. 3 + rd. 14 din Fila 01 pentru coloana 1 + coloana 6 din SITUAȚIA - mod. 1 + rd. 93 din Fila 03 - mod. 1 = rd. 1 din SITUAȚIA - mod. 4

   rd. 3 + rd. 14 din Fila 01 pentru coloana 1 + coloana 6 din SITUAȚIA - mod. 1 = rd. 2 din SITUAȚIA - mod. 4

   rd. 93 din Fila 03 din SITUAȚIA - mod. 1 = rd. 3 din SITUAȚIA - mod. 4

   rd. 68 + rd. 81 din Fila 02, coloana 5 din SITUAȚIA - mod. 1 = rd. 4 din SITUAȚIA - mod. 4

   rd. 68 din Fila 02, coloana 5 din SITUAȚIA - mod. 1 = rd. 5 din SITUAȚIA - mod. 4

   rd. 81 din Fila 02, coloana 5 din SITUAȚIA - mod. 1 = rd. 6 din SITUAȚIA - mod. 4
   ELEMENTE BILANȚIERE
- mod. 1 -
- ACTIV -

  

JUDEȚUL ___________________________|_|_|

DENUMIREA INSTITUȚIEI FINANCIARE

NEBANCARE: _____________________________

ADRESA LOC: ______________, sector _____

STR.: ______________________ nr.: ______

TELEFONUL: ___________ FAXUL: __________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERȚULUI _____________________________

                                                                              [N] Național*)

Data: [_,_]_,_[_,_]            Cod unic de înregistrare:                      [S] Străinătate*)

                                 [_,_,_,_,_,_,_,_,_,_]               [0][1]   [G] Global*)

                                                                                        - RON -

  ┌─────────────────────────────────┬────┬───────────┬──────────────────────────────────────────┐

                                                                  Sume nete                 

                                   Nr. Amortizări ├─────────────────┬──────────────────┬─────┤

             INDICATORI            rând    și            Lei             Devize           

                                       provizioane├────────┬────────┼─────────┬────────┤TOTAL

                                                  PersoanePersoanePersoane Persoane     

                                                  fizice juridice fizice  juridice     

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

                  A                B       1        2       3        4       5      6  

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  TOTAL ACTIV bilanțier din care:  1                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  TOTAL CREANȚE:                    2                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Credite curente:                 3                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite de consum              4                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite ipotecare              5                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite imobiliare             6                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Microcredite                   7                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite pentru finanțarea      8                                                   

    tranzacțiilor comerciale                                                            

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Leasing financiar              9                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Scontare                       10                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Forfetare                      11                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Factoring                      12                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Alte tipuri de finanțare       13                                                   

  acordate, de natura creditelor**)                                                     

    - ............                                                                      

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Credite restante și              14                                                   

  îndoielnice/litigiu:                                                                  

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite de consum              15                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite ipotecare              16                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite imobiliare             17                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Microcredite                   18                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite pentru finanțarea      19                                                   

    tranzacțiilor comerciale                                                            

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Leasing financiar              20                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Scontare                       21                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Forfetare                      22                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Factoring                      23                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Alte tipuri de finanțare       24                                                   

  acordate, de natura creditelor**                                                      

    - ............                                                                      

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Creanțe atașate aferente         25                                                   

  creditelor curente:                                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite de consum              26                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite ipotecare              27                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite imobiliare             28                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Microcredite                   29                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite pentru finanțarea      30                                                   

    tranzacțiilor comerciale                                                            

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Leasing financiar              31                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Scontare                       32                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Forfetare                      33                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Factoring                      34                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Alte tipuri de finanțare       35                                                   

  acordate, de natura creditelor**)                                                     

    - ............                                                                      

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Dobânzi restante și              36                                                   

  îndoielnice/litigiu                                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite de consum              37                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite ipotecare              38                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite imobiliare             39                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Microcredite                   40                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite pentru finanțarea      41                                                  

    tranzacțiilor comerciale                                                            

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Leasing financiar              42                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Scontare                       43                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Forfetare                      44                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Factoring                      45                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Alte tipuri de finanțare       46                                                   

  acordate, de natura creditelor**)                                                     

    - ............                                                                      

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Creanțe atașate aferente         47                                                   

  creditelor și dobânzilor restante                                                     

  și îndoielnice/litigiu                                                                

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite de consum              48                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite ipotecare              49                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite imobiliare             50                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Microcredite                   51                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Credite pentru finanțarea      52                                                   

    tranzacțiilor comerciale                                                            

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Leasing financiar              53                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Scontare                       54                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Forfetare                      55                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Factoring                      56                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

    Alte tipuri de finanțare       57                                                   

  acordate, de natura creditelor**)                                                     

    - ............                                                                      

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  ALTE ELEMENTE DE ACTIV           58                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Conturi curente la instituții de 59                                                   

  credit                                                                                

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Depozite la instituții de credit 60                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Alte plasamente, cu detalierea   61                                                  

  sumelor pe tipuri de plasamente:                                                      

  - ............                                                                        

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Debitori diverși                 62                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Cheltuieli înregistrate în avans 63                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Total imobilizări:               64                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  - imobilizări corporale          65                                                   

  ├─────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  - imobilizări necorporale        66                                                   

  └─────────────────────────────────┴────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────┘

                     ADMINISTRATOR,

        (CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI FINANCIARE                CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

                     NEBANCARE)                                  FINANCIAR-CONTABIL,

            Numele, prenumele, semnătura                   Numele, prenumele și semnătura

    și ștampila instituției financiare nebancare 

   ELEMENTE BILANȚIERE
- mod. 1 -
- PASIV -

   

JUDEȚUL ___________________________|_|_|

DENUMIREA INSTITUȚIEI FINANCIARE

NEBANCARE: _____________________________

ADRESA LOC: ______________, sector _____

STR.: ______________________ nr.: ______

TELEFONUL: ___________ FAXUL: __________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERȚULUI _____________________________

  

                                                                              [N] Național*)

Data: [_,_]_,_[_,_]            Cod unic de înregistrare:                      [S] Străinătate*)

                                 [_,_,_,_,_,_,_,_,_,_]               [0][2]   [G] Global*)

                                                                                        - RON -

  ┌─────────────────────────────────────────────┬────┬──────────────────────────────────────────┐

                                                                      Sume                   

                                               Nr. ├─────────────────┬──────────────────┬─────┤

                   INDICATORI                  rând       Lei             Devize           

                                                   ├────────┬────────┼─────────┬────────┤TOTAL

                                                   PersoanePersoanePersoane Persoane     

                                                   fizice juridice fizice  juridice     

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

                        A                      B     1       2        3       4      5  

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  TOTAL PASIV, BILANȚIER din care:             67                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  CAPITALURI PROPRII                           68                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Capital subscris și vărsat/capital de dotare 69                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Prime de capital                             70                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Rezerve legale                               71                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Rezerve statutare sau contractuale           72                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Rezerve pentru riscuri                       73                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Rezerve din reevaluare                       74                                       

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Rezerve reprezentând surplusul realizat din  75                                        

  rezerve din reevaluare                                                                 

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Alte rezerve                                 76                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Acțiuni proprii                              77                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Profitul sau pierderea reportat(ă)           78                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Profitul sau pierderea exercițiului financiar79                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Repartizarea profitului                      80                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  TOTAL SURSE ÎMPRUMUTATE:                     81                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Împrumuturi primite de la instituții de      82                                        

  credit                                                                                

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Împrumuturi primite de la clientela          83                                        

  financiară                                                                             

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni     84                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Împrumuturi primite de la entitățile afiliate85                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Împrumuturi primite de la entitățile de care 86                                        

  instituția este legată în virtutea                                                     

  intereselor de participare                                                             

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Valori date în pensiune                      87                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Împrumuturi primite de la acționari          88                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Alte datorii de natura surselor împrumutate, 89                                        

  neincluse la rd. 82 la 88, cu detalierea pe                                            

  conturi a sumei totale:                                                                

  - .......................                                                              

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  ALTE ELEMENTE DE PASIV                       90                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Creditori diverși                            91                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Venituri înregistrate în avans               92                                        

  └─────────────────────────────────────────────┴────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────┘

  

                   ADMINISTRATOR,

        (CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI FINANCIARE                CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

                     NEBANCARE)                                  FINANCIAR-CONTABIL,

            Numele, prenumele, semnătura                   Numele, prenumele și semnătura

    și ștampila instituției financiare nebancare

 

 


   ELEMENTE EXTRABILANȚIERE
- mod. 1 -
- ANGAJAMENTE -

   

JUDEȚUL ___________________________|_|_|

DENUMIREA INSTITUȚIEI FINANCIARE

NEBANCARE: _____________________________

ADRESA LOC: ______________, sector _____

STR.: ______________________ nr.: ______

TELEFONUL: ___________ FAXUL: __________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERȚULUI _____________________________

  

                                                                              [N] Național*)

Data: [_,_]_,_[_,_]            Cod unic de înregistrare:                      [S] Străinătate*)

                                 [_,_,_,_,_,_,_,_,_,_]               [0][3]   [G] Global*)

                                                                                        - RON -

  ┌─────────────────────────────────────────────┬────┬──────────────────────────────────────────┐

                                                                      Sume                   

                                               Nr. ├─────────────────┬──────────────────┬─────┤

                   INDICATORI                  rând       Lei             Devize           

                                                   ├────────┬────────┼─────────┬────────┤TOTAL

                                                   PersoanePersoanePersoane Persoane     

                                                   fizice juridice fizice  juridice     

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

                        A                      B     1       2        3       4      5  

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  ANGAJAMENTE ASUMATE                          93                                       

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Angajamente de finanțare                     94                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Angajamente de garanție                      95                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  ANGAJAMENTE PRIMITE                          96                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Angajamente de finanțare                     97                                        

  ├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤

  Angajamente de garanție                      98                                        

  └─────────────────────────────────────────────┴────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────┘

  

                   ADMINISTRATOR,

        (CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI FINANCIARE                CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

                     NEBANCARE)                                  FINANCIAR-CONTABIL,

            Numele, prenumele, semnătura                   Numele, prenumele și semnătura

    și ștampila instituției financiare nebancare

 

   *)- zona de activitate geografică, respectiv activitatea desfășurată pe teritoriul României ("N"), activitatea desfășurată în străinătate "S" și activitatea globală ("G" = "N" + Sumă "S")

   Național - se completează de către toate instituțiile financiare nebancare

   Străinătate - se completează de către instituțiile financiare nebancare persoane juridice române pentru fiecare subunitate din străinătate

   Global - se completează de către instituțiile financiare nebancare care dețin sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate, cumulat, pentru activitatea desfășurată la nivel național și străinătate

   **)- alte tipuri de finanțare de natura creditelor - se vor detalia tipurile de finanțare acordate, de natura creditelor
ELEMENTE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
- mod. 2 -

   

JUDEȚUL ___________________________|_|_|

DENUMIREA INSTITUȚIEI FINANCIARE

NEBANCARE: _____________________________

ADRESA LOC: ______________, sector _____

STR.: ______________________ nr.: ______

TELEFONUL: ___________ FAXUL: __________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERȚULUI _____________________________

  

                                                                              [N] Național*)

Data: [_,_]_,_[_,_]            Cod unic de înregistrare:                      [S] Străinătate*)

                                 [_,_,_,_,_,_,_,_,_,_]               [0][1]   [G] Global*)

                                                                                        - RON -

  ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────┐

                           INDICATORI                         Număr           Suma           

                                                              rând                           

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

                               A                                B              1             

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  I. Total venituri                                             1                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  A. Venituri din activitatea de creditare:                     2                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  Dobânzi:                                                      3                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Credite de consum                                           4                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Credite ipotecare                                           5                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Credite imobiliare                                          6                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Microcredite                                                7                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Credite pentru finanțarea tranzacțiilor comerciale          8                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Leasing financiar                                           9                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Scontare                                                  10                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Forfetare                                                 11                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Factoring                                                 12                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Alte tipuri de finanțare acordate, de natura creditelor**) 13                            

    - ................                                                                       

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  Comisioane și asimilate***):                                14                            

  - .......................                                                                  

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  B. Venituri din activități auxiliare și conexe***):         15                            

  - .......................                                                                  

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  C. Alte venituri***):                                       16                            

  - .......................                                                                  

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  II. Total cheltuieli                                        17                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  A. Cheltuieli aferente surselor împrumutate:                18                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Dobânzi***):                                               19                            

  - .......................                                                                  

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Comisioane și asimilate***)                               20                            

  - .......................                                                                  

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  B. Cheltuieli cu activitatea de creditare                   21                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Pierderi din creanțe neacoperite cu provizioane           22                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Pierderi din creanțe                                      23                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Cheltuieli cu provizioanele pentru:                       24                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Credite de consum                                         25                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Credite ipotecare                                         26                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Credite imobiliare                                         27                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Microcredite                                              28                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Credite pentru finanțarea tranzacțiilor comerciale        29                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Leasing financiar                                         30                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Scontare                                                   31                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Forfetare                                                 32                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Factoring                                                 33                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Alte tipuri de finanțare acordate, de natura creditelor**) 34                            

    - ................                                                                       

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  C. Cheltuieli aferente activităților auxiliare și           35                            

  conexe***):                                                                                

  - .......................                                                                  

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  D. Alte cheltuieli***):                                     36                            

  - .......................                                                                  

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  III. Rezultat brut (+/-)                                    37                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  Impozit pe profit                                            38                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  IV. Rezultat net (+/-)                                      39                            

  └────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────────────────────┘

  

                   ADMINISTRATOR,

        (CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI FINANCIARE                CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

                     NEBANCARE)                                  FINANCIAR-CONTABIL,

            Numele, prenumele, semnătura                   Numele, prenumele și semnătura

    și ștampila instituției financiare nebancare

 

   *)- zona de activitate geografică, respectiv activitatea desfășurată pe teritoriul României ("N"), activitatea desfășurată în străinătate "S" și activitatea globală ("G" = "N" + Sumă "S")

   Național - se completează de către toate instituțiile financiare nebancare

   Străinătate - se completează de către instituțiile financiare nebancare persoane juridice române pentru fiecare subunitate din străinătate

   Global - se completează de către instituțiile financiare nebancare care dețin sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate, cumulat, pentru activitatea desfășurată la nivel național și străinătate

   **)- alte tipuri de finanțare de natura creditelor - se vor detalia tipurile de finanțare acordate, de natura creditelor

   ***)- se va detalia suma pe tipuri de venituri/cheltuieli aferente activităților desfășurate, respectându-se structura potrivit formularului.

   -sumele negative vor fi precedate de semnul minus
INDICATORI DE ACTIVITATE
- date informative -
- mod. 3 -

JUDEȚUL ___________________________|_|_|

DENUMIREA INSTITUȚIEI FINANCIARE

NEBANCARE: _____________________________

ADRESA LOC: ______________, sector _____

STR.: ______________________ nr.: ______

TELEFONUL: ___________ FAXUL: __________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERȚULUI _____________________________

                                                                              [N] Național*)

Data: [_,_]_,_[_,_]            Cod unic de înregistrare:                      [S] Străinătate*)

                                 [_,_,_,_,_,_,_,_,_,_]               [0][1]   [G] Global*)

                                                                                        - RON -

  ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────┐

                           INDICATORI                         Număr          TOTAL           

                                                              rând                           

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  I. Număr salariați                                            1                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  II. Salarii brute             - RON -                         2                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  III. Salariu mediu net        - RON -                         3                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  IV. Rețea comercială                                          4                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  V. Număr de clienți:                                          5                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  - persoane fizice                                             6                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  - persoane juridice                                           7                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  VI. Numărul contractelor încheiate, din care:                 8                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Credite de consum                                           9                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Credite ipotecare                                         10                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Credite imobiliare                                        11                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Microcredite                                              12                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Credite pentru finanțarea tranzacțiilor comerciale        13                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Leasing financiar                                         14                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Scontare                                                  15                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Forfetare                                                  16                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Factoring                                                 17                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Alte tipuri de finanțare acordate, de natura creditelor   18                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

    Angajamente asumate                                       19                            

  └────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────────────────────┘

                   ADMINISTRATOR,

        (CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI FINANCIARE                CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

                     NEBANCARE)                                  FINANCIAR-CONTABIL,

            Numele, prenumele, semnătura                   Numele, prenumele și semnătura

    și ștampila instituției financiare nebancare

   *)- zona de activitate geografică, respectiv activitatea desfășurată pe teritoriul României ("N"), activitatea desfășurată în străinătate "S" și activitatea globală ("G" = "N" + Sumă "S")

   Național - se completează de către toate instituțiile financiare nebancare

   Străinătate - se completează de către instituțiile financiare nebancare persoane juridice române pentru fiecare subunitate din străinătate

   Global - se completează de către instituțiile financiare nebancare care dețin sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate, cumulat, pentru activitatea desfășurată la nivel național și străinătate

 

   INDICATORI
privind criteriile de înscriere în Registrul special
- mod. 4 -

   

JUDEȚUL ___________________________|_|_|

DENUMIREA INSTITUȚIEI FINANCIARE

NEBANCARE: _____________________________

ADRESA LOC: ______________, sector _____

STR.: ______________________ nr.: ______

TELEFONUL: ___________ FAXUL: __________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERȚULUI _____________________________

  

                                                                              [N] Național*)

Data: [_,_]_,_[_,_]            Cod unic de înregistrare:                      [S] Străinătate*)

                                   [_,_,_,_,_,_,_,_]                 [0][1]   [G] Global*)

                                                                                        - RON -

  ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────┐

                      DENUMIRE INDICATORI                     Număr           Suma           

                                                              rând                           

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  A. TOTAL CREDITE ACORDATE ȘI ANGAJAMENTE ASUMATE              1                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

     1. Total credite acordate                                  2                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

     2. Total angajamente asumate                               3                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

  B. TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI SURSE ÎMPRUMUTATE              4                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

     1. Total capitaluri proprii                                5                            

  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤

     2. Total surse împrumutate                                 6                            

  └────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────────────────────┘

  

                   ADMINISTRATOR,                           CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

              (CONDUCĂTORUL ENTITĂȚII)                           FINANCIAR-CONTABIL,

            Numele, prenumele, semnătura                   Numele, prenumele și semnătura

    și ștampila instituției financiare nebancare

 

   *)- zona de activitate geografică, respectiv activitatea desfășurată pe teritoriul României ("N"), activitatea desfășurată în străinătate "S" și activitatea globală ("G" = "N" + Sumă "S")

   Național - se completează de către toate instituțiile financiare nebancare

   Străinătate - se completează de către instituțiile financiare nebancare persoane juridice române pentru fiecare subunitate din străinătate

   Global - se completează de către instituțiile financiare nebancare care dețin sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate, cumulat, pentru activitatea desfășurată la nivel național și străinătate
   INDICATORI
de analiză a activității
- mod. 5 -

   

JUDEȚUL ___________________________|_|_|

DENUMIREA INSTITUȚIEI FINANCIARE

NEBANCARE: _____________________________

ADRESA LOC: ______________, sector _____

STR.: ______________________ nr.: ______

TELEFONUL: ___________ FAXUL: __________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERȚULUI _____________________________

  

Data: [_,_]_,_[_,_]            Cod unic de înregistrare:

                                    [_,_,_,_,_,_,_]                  [0][1]

  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

                                 Denumire indicatori                               Valoare (%)

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  Indicatori privind capitalurile proprii (C)                                                 

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  1. Rata capitalurilor proprii (Efectul de pârghie)                                          

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                 Capitaluri proprii                                           

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                    Total active                                              

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  2. Raportul dintre capitalurile proprii și capitalul social                                 

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                 Capitaluri proprii                                           

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                   Capital social                                             

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  3. Gradul de îndatorare:                                                                    

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                  Surse împrumutate                                           

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                 Capitaluri proprii                                           

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  Indicatori de apreciere a calității activelor (A)                                           

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  1. Credite/angajamente acordate în total activ                                              

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                            Credite/angajamente acordate                                      

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                     Total activ                                              

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  2. Credite acordate în total surse împrumutate                                              

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                            Credite acordate (val. brută)                                     

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                  Surse împrumutate                                           

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  3. Total credite restante și îndoielnice/litigiu în total portofoliu de credite             

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                    Total credite restante și îndoielnice/litigiu                             

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                               Total credite acordate                                         

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  4*). Total angajamente de garanție plătite în totalul angajamentelor de garanție            

  acordate                                                                                    

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                        Total angajamente de garanție plătite                                 

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                       Total angajamente de garanție acordate                                 

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  5. Creanțe restante și îndoielnice/litigiu în total activ                                   

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                       Creanțe restanțe și îndoielnice/litigiu                                

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                     Total activ                                              

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  6. Creanțe restante și îndoielnice/litigiu în capitaluri proprii                            

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                       Creanțe restanțe și îndoielnice/litigiu                                

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                 Capitaluri proprii                                           

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  Indicatori de apreciere a profitabilității (P)                                              

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  1. Rata rentabilității economice (ROA)                                                      

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                     Profit net                                               

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                     Total activ                                              

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  2. Rata rentabilității financiare (ROE)                                                     

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                     Profit net                                               

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                 Capitaluri proprii                                           

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  3. Rata profitului                                                                          

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                     Profit brut                                              

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                   Venituri totale                                            

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

  4. Costul activității                                                                       

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                  Cheltuieli totale                                           

  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

                                   Venituri totale                                            

  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

                   ADMINISTRATOR,                           CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

              (CONDUCĂTORUL ENTITĂȚII)                           FINANCIAR-CONTABIL,

            Numele, prenumele, semnătura                   Numele, prenumele și semnătura

    și ștampila instituției financiare nebancare

 

   *)se calculează de către fondurile de garantare.