Agenția Națională de Administrare Fiscală

 

Normă metodologică din 10/10/2006

de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 25/10/2006

 

   CAPITOLUL I
 
Înregistrarea organizațiilor neguvernamentale și
gestionarea relației cu mediul asociativ   Art. 1. - Înregistrarea organizațiilor neguvernamentale, denumite în continuare ONG, se va face la nivelul Serviciului de comunicare și relații publice al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, atât pentru solicitările adresate în acest sens la nivel central (ANAF, Autoritatea Națională a Vămilor, Garda Financiară, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili), cât și pentru solicitările adresate la nivel teritorial (direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București). Structurile subordonate ANAF (Autoritatea Națională a Vămilor, Garda Financiară, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, structurile teritoriale) vor transmite eventualele cereri de înregistrare ale ONG Serviciului de comunicare și relații publice din cadrul ANAF, denumit în continuare SCRP-ANAF, spre luare în evidență, evaluare și gestionare a relației cu aceste organizații.

   Art. 2. - Se organizează la nivelul ANAF Registrul de evidență ONG în forma cuprinsă în anexa la prezentele norme metodologice.

   Art. 3. - Pentru a fi luată în evidență, o ONG trebuie să activeze în domeniul taxelor, impozitelor și contribuțiilor.

   Art. 4. -

a) Luarea în evidență a ONG-urilor interesate se va face pe baza unui dosar care include următoarele documente:

   -cerere de luare în evidență, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, semnată de administratorul sau de reprezentantul legal al solicitantei, în care să fie menționate numele și prenumele persoanei responsabile de comunicarea pe relația cu ANAF, precum și datele de contact ale acestei persoane și ale asociației sau fundației, în cazul în care adresa poștală sau numărul de telefon/fax al persoanei desemnate pentru gestionarea relației cu ANAF nu este identic cu cel al asociației sau fundației;

   -copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul național și de pe înscrisurile doveditoare eliberate de Ministerul Justiției;

   -actul constitutiv al asociației sau fundației;

   -statutul asociației sau fundației;

   -codul unic de înregistrare fiscală;

   -scrisoare de intenție;

   b) cererea va fi înregistrată în Registrul general al SCRP-ANAF, iar dosarul va fi analizat de către Compartimentul de relații publice, în condițiile și pe baza criteriilor prevăzute la art. 5.

   Art. 5. - Criteriile care vor sta la baza analizei dosarului și a emiterii deciziei de luare în evidență sunt:

   1. existența tuturor documentelor și datelor solicitate la art. 4;

   2. domeniul de activitate să fie taxele, impozitele și contribuțiile;

   3. evaluarea scrisorii de intenție în concordanță cu obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale ANAF;

   4. după analiza dosarului se vor evalua posibilitățile de colaborare între ONG și ANAF, în urma unui interviu cu reprezentantul desemnat de solicitantă.

   Art. 6. - Decizia de luare în evidență sau de refuz va fi luată de președintele ANAF, pe baza propunerii și evaluării ONG de către SCRP-ANAF.

   Art. 7. - În cazul deciziilor favorabile, evidența ONG-urilor va fi ținută de SCRP-ANAF pe baza următoarelor documente:

   -Registrul de evidență ONG, unde vor fi trecute următoarele rubrici: numărul de ordine (ce va constitui nr. de înregistrare al ONG), numărul și data înregistrării cererii de luare în evidență, numele asociației sau fundației, persoana de contact, domeniul de activitate al ONG, anul înființării ONG, adresa sediului central;

   -dosarul propriu pentru fiecare ONG înregistrată, ce va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 și o anexă în care vor fi stocate toate propunerile, solicitările sau sesizările avansate de ONG respectivă, precum și răspunsurile formulate de ANAF în urma petițiilor.

   Art. 8. - Dosarele proprii vor fi întocmite și analizate de responsabilul desemnat de SCRP-ANAF pentru relația cu mediul asociativ, care va asigura totodată și comunicarea directă cu reprezentanții ONG-urilor. Anexele la dosarele proprii vor fi arhivate o perioadă de 2 ani.

   Art. 9. - Soluționarea cererii de luare în evidență se va face în termen de 25 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de luare în evidență.

   Art. 10. - Decizia președintelui ANAF privind luarea în evidență sau refuzul va fi transmisă solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, dar fără a fi depășit un termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de luare în evidență depuse de ONG.

   Art. 11. - Radierea din Registrul de evidență ONG se va face ca urmare a dizolvării de drept a ONG, a lichidării asociației sau fundației, la cererea ONG, precum și în condițiile modificării actului constitutiv și/sau a statutului, divizării sau fuziunii în cazul în care se schimbă scopul acestora. Radierea este confirmată prin decizie a președintelui ANAF, în urma constatării situațiilor de mai sus.   CAPITOLUL II
 
Dispoziții privind colaborarea între ONG și ANAF   Art. 12. - Solicitările formulate de ONG-uri vor fi tratate după cum urmează:

   1. cererile de informații publice vor fi tratate conform Legii nr. 544/2001 privind informațiile de interes public;

   2. propunerile legislative sau de modificare a unor proiecte de acte normative vor fi tratate conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională;

   3. sesizările ori informațiile ce privesc situația fiscală a petentului vor fi tratate conform Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;

   4. propunerile de colaborare pentru promovarea unor valori general umane sau a unor interese globale ale întregii comunități vor fi tratate în spiritul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca ANAF să dispună de resursele ori de competența cerute de o astfel de colaborare și numai în cazul în care nu sunt promovate interese ale unei persoane sau ale unui grup, exceptând grupurile defavorizate. ANAF își rezervă dreptul de a refuza orice contact cu o asociație ori fundație care în mod fățiș ori dovedit disimulat promovează interese ale unei minorități ce nu poate fi încadrată în categoria grupurilor defavorizate, precum și idei ce susțin discriminarea pe criterii de gen, de rasă ori cultural-religioase;

   5. în cazul în care se dorește o colaborare în vederea îmbunătățirii conformării voluntare la plata impozitelor și contribuțiilor pe anumite domenii, se pot încheia protocoale cu asociații profesionale, organizații patronale ori sindicale, pentru dezvoltarea unor proiecte concrete de promovare a activității ANAF;

   6. eventualele colaborări cu ONG-urile acreditate nu implică alocări financiare din bugetul ANAF.

   Art. 13. - Înregistrarea unei ONG la ANAF, precum și colaborarea cu ocazia unor proiecte comune nu implică sub nici o formă eludarea de către ONG-uri a obligațiilor prevăzute de legislația românească în materie fiscală sau în orice alt domeniu.

   Art. 14. - La solicitarea scrisă a unei ONG, ANAF poate emite scrisori de recomandare, în urma evaluării activității desfășurate de ONG în relația cu ANAF. Criteriile de evaluare sunt expuse în cap. III.

   Art. 15. - Lista ONG-urilor înregistrate la ANAF va fi publicată pe portalul propriu al instituției.   CAPITOLUL III
 
Condiții și criterii de evaluare pentru emiterea scrisorilor
de recomandare în vederea acordării statutului de utilitate publică   Art. 16. - Condiții:

   1. ANAF va emite scrisori de recomandare numai în cazul solicitării formulate de către Secretariatul General al Guvernului și numai în cazul în care ONG-urile întrunesc condițiile privind recunoașterea lor ca fiind de utilitate publică, în conformitate cu art. 38 și 39 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

   2. scrisorile de recomandare vor fi emise în termen de 60 de zile, în conformitate cu art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

   3. ONG-urile care înregistrează datorii la bugete sau încalcă alte prevederi ale legislației fiscale nu vor beneficia de scrisori de recomandare.

   Art. 17. - Criterii de evaluare a ONG:

   1. să aibă în obiectul de activitate domeniul taxelor și impozitelor;

   2. activitatea să se desfășoare în interes general sau comunitar;

   3. să funcționeze de cel puțin 3 ani în domeniul taxelor și impozitelor;

   4. să fi dezvoltat cel puțin 5 proiecte în domeniul colectării veniturilor bugetare, control și conformare voluntară la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor;

   5. vor constitui un element de evaluare rezultatele concrete obținute în urma derulării proiectelor;

   6. acțiunile desfășurate să nu fi subminat rolul ori imaginea ANAF;

   7. tematica proiectelor dezvoltate să fi fost legată de domeniul de activitate al ANAF (colectarea veniturilor bugetare, controlul financiar-fiscal și vamal);

   8. resursele umane, materiale și financiare implicate în proiect vor constitui un element de evaluare;

   9. sursele de finanțare a proiectelor anterioare să fie prezentate în mod transparent;

   10. valoarea patrimoniului din fiecare an să fie cel puțin egală cu valoarea patrimoniului inițial.   ANEXĂ
  la normele metodologice   Registrul de evidență ONG

   

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  
                              Nr. și data                    Nr. și data                            Numele și prenumele      Date de

  
   Nr. de         Data       înregistrării   Denumirea  încheierii dosarului   Sediul   Durata de    administratorului      contact:        Alte

  
înregistrare  înregistrării    cererii de       ONG        judecătoresc și     social  funcționare        sau ale         telefon, fax,   mențiuni

  
                                luare în                instanța care a admis  al ONG     a ONG      reprezentantului    adresa de mail,

  
                             evidență a ONG             cererea de înscriere                               legal           pagina web

  
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  
     0              1              2             3                4              5          6                7                  8            9

  
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────